Studentische Hilfskräfte

Christina Fernandez Thomas (studentische Hilfskraft)

E-Mail: chfernan[at]students.uni-mainz.de

 

Johanna Becker (studentische Hilfskraft)

E-Mail: bjohan02@students.uni-mainz.de

 

Lars Brinkmann (studentische Hilfskraft)

E-Mail: kirchenrecht[at]uni-mainz.de